نمونه طرح درس ریاضی 1

طرح درس ریاضی (1)

 

جدول طرح درس روزانه

موضوع درس

ضرب یک جمله ای و چند جمله ای و تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای

عناوین فرعی

(رئوس مطالب)

الف-ضرب یک جمله ای در چند جمله ای

ب- ضرب چند جمله ای در چند جمله ای

ج- تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای

*درس

دانش آموزان با روش صحیح ضرب یک جمله ای و چند جمله ای در چند جمله ای  روش صحیح تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای آشنا شوند.

هدفهای جزئی

الف-دانش آموزان با ضرب یک جمله ای در چند جمله ای آشنا شوند.

ب-دانش آموزان با ضرب چند جمله ای در چند جمله ای آشنا شوند.

ج- دانش آموزان با تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای آشنا شوند.

هدفهای رفتاری

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند:

1- توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را تعریف کنند.

(شناختی - دانش)

2- غیر از مثال کتاب در مورد توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع مثالی بزنند. (شناختی – کاربرد)

3-ضرب یک جمله ای در چند جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند.

(شناختی - درک و فهم)

4- ضرب چند جمله ای در چند جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند.

(شناختی - درک و فهم)

5- تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای را بدون اشتباه انجام دهند.

(شناختی - درک و فهم).

رفتار ورودی

دانش آموزان باید:

- مفهوم یک جمله ای و چند جمله ای و روش جمع کردن آنها را بدانند.

ارزشیابی تشخیصی

-1 یک جمله ای را با ذکر مثال بیان کنید.

-2 در مورد چند جمله ای مثالب بزنید.

-3 تمرینهای داده شده در زمینه جمع جبری یک جمله ای را حل کنید.

فعالیت های آموزشی

 

فعالیت های معلم

-1سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب و جویا شدن علت غیبت غائبین جلسه قبل

-2دقت در وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان

-3 معرفی درس جدید

-4طرح سؤال و برانگیختن توجه و تفکر دانش آموزان در زمینه ی موضوع درس

-5توجه به پاسخهای دانش آموزان و تحریک مجدد آنها با طرح سؤالهای جدید

-6 ارائه مثالهایی از نمونه ها و غیر نمونه های مطالب درس

-7 ارزشیابی تکوینی در طول فعالیت های آموزشی

-8 اظهار نظر نهایی در زمینه درستی یا نادرستی تمرینهای حل شده ی دانش آموزان

فعالیت های دانش آموزان

-1 گزارش از علل غیبت جلسات قبل

-2توجه به مطالب معلم و یادداشت آنها

-3تفکردرباره سؤالهای معلم و پاسخ دادن به آنها

-4 مقایسه نمونه ها و غیر ارائه شده ی معلم

-5 فرضیه سازی و طرح سؤال

-6 حل تمرینهای داده شده در کلاس

-7مطالعه متن درس و بحث و گفتگو در مورد مفاهیم آن به صورت گروهی

-8 جمع بندی مطالب درس

روش تدریس

روش توضیحی، روش پرسش و پاسخ، روش حل تمرین و روش حل مسأله

وسایل آموزشی

کتاب درسی، تخته سیاه، گچ سفید و رنگی، دفتر حضور و غیاب

ارزشیابی

الف- از دانش آموزان خواسته می شود درباره درس ارائه شده اظهار نظر کنند و به این ترتیب میزان علاقمندی آنها به موضوع مورد نظر و فعالیت کلاس مشخص می شود.

 

ب- به سؤالهای زیر پاسخ دهند:

-1 توزیع پذیری عمل ضرب نسبت به جمع را در یک سطر بنویسید.

-2 در مورد توزیع پذیری عمل ضرب مثالی بزنید.

-3 ضربهای چند جمله در چند جمله زیر را حل کنید.

تمرینها باید زیر هر سؤال نوشته شود.

-4 تقسیمهای یک جمله ای بر یک جمله ای داده شده را انجام دهید.

تمرینها باید در زیر هر سؤال نوشته شوند.

فعالیت های تکمیلی

1- متن کتاب در زمینه موضوع درس امروز را با دقت مطالعه کنید.

2-تمرینهای صفحه 53 کتاب را حل کنید و با خود در جلسه آینده به کلاس بیاورید.


نویسنده: دوستدار ریاضی

.:: آخرین مطالب ::.

» فرمول ها واشکال هندسی مرتبط برای محاسبه محیط ومساحت به زبان انگلیسی ( دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ )
» فرمول محیط ومساحت ( دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ )
» فرم ارزشیابی سوالات امتحانی دی ماه وخرداد ماه منطقه ( یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ )
» لینک فصل اول کتاب ریاضی هشتم ( یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ )
» نکات طراحی سوالات تستی وجدول حیطه های شناختی ( یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ )
» حد مهم ( یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ )
» مجانب توابع کسری ( یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ )
» تابع نمایی ( یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ )
» اشکالات ازمون پیشرفت تحصیلی نوبت اول ( سه شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۳ )
» قضیه فشردگی ( یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ )
» نمونه سوال ( یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ )
» بازدید سرگروه استان از منطقه ( یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۳ )